Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

​​​​DEHAS İNŞAAT VE SANAYİ TİC. A.Ş. (“DEHAS”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına azami önem veriyor ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz. Bu bilinçle, gerek Kanun’un 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek gerekse kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında aldığımız tüm idari ve teknik tedbirleri bildirmek adına işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (“Politika”) sizlerin bilgisine sunmaktayız.

       1. DEHAS’ ın kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?​​​

Kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmektedir.​​​

       2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasının Amacı nedir?

İşbu Politika’nın temel amacı, hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Şirket Paydaşları, Şirket Yetkilileri, Şirket İş Ortakları, Çalışanlarımız, Ziyaretçilerimiz, Şirket ve Grup Şirket Müşterileri, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçilerimiz ve Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirmektir. Bu şekilde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir.

       3. DEHAS kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?​​​

​​​Kişisel verileriniz, DEHAS tarafından sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyetin niteliği itibariyle farklılık gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, etkinlik ve fuarlar, internet sitemiz gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak, ilgili kişilerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

       4. DEHAS kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?​​​

DEHAS, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.​​​

​​​Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlemekteyiz:

 • işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • etkinliklerde ve fuarlarda tarafınızla iletişime geçebilmek için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kullanıcıların bilgilendirebilmek, DEHAS nezdinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi,
 • İşe alım süreçlerinde başvuruların değerlendirilmesi,
 • Satın alınan malların teslim edilmesi,
 • Sair mecralarda soru, görüş ve önerilerin değerlendirilebilmesi, müşteri memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi,
 • açık rıza vermeniz halinde reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek,
 • DEHAS’ ait tesislerin güvenliğini ve denetimini sağlamak,
 • DEHAS’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve uygulamak,
 • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

​​​      5. DEHAS, kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

​​​DEHAS, kişisel verilerin işlenmesinde;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerini gözetmektedir.​​​

Bu ilkeler doğrultusunda DEHAS ile paylaşılan kişisel veriler, DEHAS’ ın gözetimi ve kontrolü altındadır. DEHAS yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. DEHAS, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metninde belirtilen amaçlar dahilinde kişisel verileri işlemekte ve işlediği verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına gerekli her türlü teknik ve idari önlemi almaktadır.​​​

​​​       6. DEHAS, kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin açık onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.​​​

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, izin dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilmektedir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninin 4 numaralı paragrafında belirtilen önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden DEHAS’ın sorumlu olmadığını beyan eder.

       7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak DEHAS’a iletmeniz durumunda DEHAS, talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, DEHAS tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için DEHAS’ a talebinizi yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize dair açıklamaları içeren talebinizi “www.dehas.com.tr/dehas-kvkk-basvuru-formu.docx”  ​adresindeki formu indirerek doldurup, “DES Sanayi Sitesi 103. Sk No:24 Ümraniye İstanbul” adresine yazılı olarak başvurarak iletebileceğiniz gibi noter kanalıyla ya da info@dehas.com.tr adresine göndereceğiniz e posta ile iletebilirsiniz.

       8. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar DEHAS’ ın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

       9. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca DEHAS’ ın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda DEHAS, yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin DEHAS ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.​

Kanun kapsamında ayrıntılı bilgi almak için  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.